English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Иницијативи за социјално земјоделство
Градење на капацитети во социјалното земјоделство

Социјалното земјоделство е алатка со која можете да достигнете повеќе сектори на општеството, со тоа што ќе можете да се прилагодите на секој од нив за да постигнете конкретни цели....
Иницијативи за социјално земјоделство
Европа за граѓаните

Две тематски полиња: 1- Европско сеќавање - Поддржува активности за подигање на свеста за меморија, заедничка историја, вредности и цели на ЕУ 2- Демократско ангажирање и граѓанско учество - охрабрува демократско и граѓанско уче...
Иницијативи за социјално земјоделство
Еразмус +

Програмата Еразмус + ги опфаќа следните тематски области: • Образование и обука на сите нивоа во перспектива за доживотно учење, вклучувајќи го и училишното образование, високото образование, меѓународното повисоко образование и стручна...
Иницијативи за социјално земјоделство
Правда

Програмата за правда предвидува четири приоритетни области: - Судска соработка - Судска обука - Пристап до правда - Иницијативи за политика за лекови...
Иницијативи за социјално земјоделство
Програма за право, еднаквост и државјанство

Приоритетни области на Програмата за правата, еднаквоста и државјанството се: • Недискриминација •Расизам, ксенофобија, хомофобија и други форми на нетолеранција • Права на лица со посебни потреби • Еднаквост меѓу жените и мажите • Наси...