English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Социјално земјоделство и рурални вештини
Социјално земјоделство и Рурални вештини Секција 1.1 Зелените активности

Целта на овој модул е да ги илустрира различните видови на земјоделски активности и причините за нивното усвојување во проекти за социјално земјоделство. Ќе биде презентиран и случајот на Кооперативата Сан Микеле Арканџело и активностит...
Социјално земјоделство и рурални вештини
Социјално земјоделство и Рурални вештини Секција 1.2

Целта на овој модул е да ги илустрира различните видови на земјоделски активности и причините за нивното усвојување во проекти за социјално земјоделство. Ќе биде презентиран и случајот на Кооперативата Сан Микеле Арканџело и активностит...
Социјално земјоделство и рурални вештини
Социјално земјоделство и Рурални вештини Секција 1.3 Организација на работата

Целта на овој модул е да ги илустрира различните видови на земјоделски активности и причините за нивното усвојување во проекти за социјално земјоделство. Ќе биде презентиран и случајот на Кооперативата Сан Микеле Арканџело и активностит...