English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

речник

Агресивна комуникација

Агресивна комуникација: е метод на изразување на потребите и желбите кои не ги земаат во предвид благосостојбата на другите. А штетниот стил на комуникација, агресивната комуникација може да ја влоши в

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Актери во социјалното земјоделство

Актери во социјалното земјоделство - ги вклучуваат сите засегнати страни од областа на социјалното земјоделство, како што се јавните субјекти, невладините организации, приватните субјекти, обесправенит

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Анализа на готовинските текови

Анализа на готовинските текови: Планот за приход и трошење одредува колку може да се одвои за отплата на долгот, заштеда и инвестирање секој месец.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Асертивата комуникација

Асертивата комуникација: значи да се залагате за себе, но тоа да го направите на начин кој не ги прекршува правата на другите и ги почитува вашите сопствени права и чувства и правата и чувствата на дру

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Бизнис план

Бизнис план: е детален, пишан документ кој помога при управување со своето работење на краток и долг рок. Тоа е организирана колекција на сите важни идеи кои вклучуваат мисии, годишни извештаи за целит

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Буџет

Буџет: финансиски план за определен временски период

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Веб прелистувач

Веб прелистувач: Тоа е софтверска апликација за пристап до информации на World Wide Web.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Видливост

Видливост: видливоста на интернет е севкупното присуство на бренд или неговите производи во општата потрошувачка средина

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Вмрежување

Вмрежување: Вмрежување значи создавање и поттикнување на односи, интеракции и размена со други на организиран и свесен начин. Како што сугерира англискиот термин, Net-Working се однесува на дејството н

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Готовински тек

Готовински тек: вкупниот износ на пари кој се пренесува во и надвор од бизнисот

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Долгорочен план за инвестирање

Долгорочен план за инвестирање: Вклучува стратегија за распределба на прилагодените средства врз основа на специфични инвестициски цели и профил на ризик.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Евалуација

Евалуација: Оценувањето е пресуда заснована на собирање и толкување на информации и има за цел да го подобри остварувањето на целите. Евалуацијата се изведува во дефинирани моменти од животниот век на

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Единствена продажна понуда

Единствена продажна понуда (USP): Единствена продажна понуда (USP) се однесува на уникатната корист изложена од компанија, услуга, производ или бренд што му овозможува да издвоите од конкурентите.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Економското зајакнување

Економското зајакнување - луѓе кои размислуваат надвор од потребите за непосредно преживување и на тој начин можат да препознаат и да вршат избор. Улогата на сиромашните жени и мажи е да придонесат и д

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Животен век на проектот

Животен век на проектот: процес од 4 чекори следено од речиси сите проект менаџери кога се движат низ фази од почетокот па се до проектното завршување

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Земјоделска грижа

Земјоделска грижа - е форма на "грижа за природата" или тераписки интервенции - специјално дизајнирани, структурирани и олеснети за лицата со дефинирана потреба "(https://www.carefarminguk.org/care-far

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


ИКТ

ИКТ: Информатичката и комуникациска технологија (ИКТ) се однесува на целата технологија што се користи за справување со телекомуникациите, емитуваните медиуми, интелигентните системи за управување со з

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Интегриран модел за поддршка на малите

Интегриран модел за поддршка на малите бизниси во обесправените заедници - модел кој ги комбинира правилата за микрофинансирање со социјална поддршка преку бесплатно обезбедување стручна и консултантск

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Компетентност

Компетентност: Тоа е синоним за знаење; компетенцијата ја претставува способноста да се трансформира знаењето во активности за да се постигне посакуваниот резултат.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Ликвидност

Ликвидност: Ликвидноста се однесува на тоа колку лесно имотот може да се конвертира во пари. Средствата како што се акции и обврзници се многу течни, бидејќи тие можат да се конвертираат во готовина во

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Маркетинг

Маркетинг: Маркетинг е збир на техники кои имаат за цел да понудат стоки и услуги на потрошувачите и на корисниците на привлечен и профитабилен начин.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Менаџер

Менаџер: лице одговорно за контролирање или администрирање на организација или група вработени

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Мета таг

Мета таг: мета таг е ознака (тоа е изјава за кодирање) во Hypertext Mark-up Language (HTML) кој опишува одреден аспект на содржината на веб-страница

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Мониторинг

Мониторинг: Мониторингот е систематско испитување на напредокот на активностите според однапред утврден распоред и врз основа на значајни и репрезентативни показатели.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Односи со јавноста

Односи со јавноста: Односите со јавноста се фокусираат на постигнување позитивна слика. Главната цел на односите со јавноста е да и помогне на компанијата да ја шири својата порака, да развие односи, д

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Пасивна комуникација

Пасивна комуникација: е стил во кој поединците развиваат шема за избегнување на изразување на нивните мислења или чувства, заштита на нивните права и идентификување и задоволување на нивните потреби. К

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Програма

Програма: група на сродни проекти управувани на координиран начин за да се добијат бенефиции кои не се достапни од управувањето со проектите поединечно.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Проект

Проект: Алатка за социјална промена

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Проект Менаџер

Проект Менаџер: лице во целина задолжено за планирање и извршување на одреден проект

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Проект менаџмент

Проект менаџмент: практика на иницирање, планирање, спроведување, контрола и затворање на работата на тимот со цел да се постигнат специфични резултати или специфични успешни критериуми во одредено вре

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Развој на социјален капитал

Развој на социјален капитал - поддршка за градење на врски, доверба и солидарност внатре и надвор од заедницата. Примери за второто се: однос со институциите, даватели на услуги и луѓе што имаат сличен

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Развој на човечкиот капитал во социјал

Развој на човечкиот капитал во социјалното земјоделство - стекнување на потребни знаења и вештини за развој и спроведување на иницијативи за социјално земјоделство.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Скелеста стратегија

Скелеста стратегија: сет на стратегии за поддршка кои поискусните поединци му овозможуваат на ученикот да го придружува во процесите на учење на нови вештини и да преземе нови задачи.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Софтвер

Софтвер: Тоа е генерички термин кој се однесува на збирка на податоци или компјутерски инструкции кои му кажуваат на компјутерот како да работи

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Социјално вклучување

Социјално вклучување е процес на подобрување на условите за живот на поединците и групите во општеството - подобрување на способноста, можностите и достоинството на оние кои се загрозени врз основа на

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Социјално земјоделство

Социјално земјоделство - Социјално земјоделство (СФ) е практика на користење земјоделство за да се обезбедат образовни услуги и социјална грижа за ранливите групи, како лица со инвалидност (ментални и

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Финансиски план

Финансиски план: Финансиски план е сеопфатна проценка на тековната и идната финансиска состојба на инвеститорот со користење на моментално познати променливи за предвидување на идните парични текови, в

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


Цел

Цел: Целите на проектот ги утврдуваат резултатите што треба да се постигнат на крајот од проектот. Целта мора да биде: јасно дефинирана и едноставна за разбирање; мерливa со цел да се оцени неjзината д

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ


CRM

CRM: Управување со односите со клиентите (CRM) е технологија за управување со сите односи на вашата компанија и интеракции со клиенти и потенцијални клиенти.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ