English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

Glossary

Агресивната комуникация

Агресивната комуникация: е метод за изразяване на нуждите и желанията, който не взема предвид благосъстоянието на другите хора. Агресивната комуникация е един пагубен стил на комуникация, той може да д

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Анализ на паричния поток

Анализ на паричния поток: Планът за приходите и разходите определя колко може да бъде отделено всеки месец за погасяване на задължения, за спестявания и за инвестиции.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Бизнес план

Бизнес план: представлява подробен писмен документ, който ще ви помогне да управлявате дейността си в краткосрочен и дългосрочен план. Тук са организирани всички важни идеи, които включват официално из

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Биодинамичното селско стопанство

Биодинамичното селско стопанство: основано през 1924 г. от Рудолф Щайнер, разглежда компанията като жив организъм, където растителната продукция е интегрирана с животновъдството. Селскостопанските дейн

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Биологичното разнообразие

Биологичното разнообразие: обикновено се отнася до разнообразието и променливостта на живота на Земята. Биологичното разнообразие обикновено измерва вариациите на генетично, видово и екосистемно равнищ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Биологично земеделие

Биологично земеделие: всички форми на отглеждане и размножаване, които подобряват и запазват биологичните производствени системи без използване на синтетични химикали.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Видимост

Видимост: Видимостта онлайн е цялостното присъствие на марката или нейните продукти в общата потребителска среда.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Връзки с обществеността

Връзки с обществеността : Обществените отношения се фокусират върху постигането на един положителен имидж. Основната цел на връзките с обществеността е да се помогне на една компания да разпространява

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Дългосрочен инвестиционен план

Дългосрочен инвестиционен план: Включете стратегия за персонализирано разпределение на активите въз основа на конкретни инвестиционни цели и рисков профил.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


ИКТ

ИКТ: Информационните и комуникационните технологии ( ИКТ ) се отнасят до всички технологии, използвани за работа с телекомуникации, радиоразпръскване, интелигентни системи за управление на сградите, ау

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Икономическото овластяване

Икономическото овластяване се свързва с това хората да мислят отвъд непосредствените потребности за оцеляване и по този начин да имат възможност да приемат и упражняват посредничество и избор (Eyben et

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Интегриран модел за подкрепа на дребни

Интегриран модел за подкрепа на дребния бизнес сред необлагодетелстваните общности - модел, който съчетава правилата за микрофинансиране със социална подкрепа посредством безвъзмездно предоставяне на е

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Компетентност

Компетентност: Това е синоним на ноу-хау; компетентността представлява способността да се трансформира знанието в действие, за да се постигне желаният резултат.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Ликвидност

Ликвидност: Ликвидността се отнася до това колко лесно активите могат да бъдат превърнати в парични средства. Активите като акции и облигации са много ликвидни, тъй като те могат да бъдат превърнати в

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Маркетинг

Маркетинг: Маркетингът е набор от техники, насочени към предлагане на стоки и услуги на потребителите и клиентите по един привлекателен и печеливш начин.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Мета маркер

Мета маркер: Мета маркер е маркер (т.е. кодиращ израз) в Hypertext Mark Up Language (HTML), който описва някои аспекти на съдържанието на уеб страница

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Многофункционалност

Многофункционалност (на селското стопанство): Използване на селскостопанските и човешките ресурси в селските райони за изпълнение на различни функции (производство, социални, екологични), които генерир

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Мониторинг

Мониторинг: Мониторингът е систематичен преглед на напредъка на дейностите по предварително определен график и се основава на важните и

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Оценка

Оценка: Оценката е решение, основано на събирането и тълкуването на информацията и има за цел да подобри постигането на целите. Оценката се извършва в определени моменти от жизнения цикъл на проекта (

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Пасивната комуникация

Пасивната комуникация: е стил, при който отделните лица са разработили модел за избягване на изразяването на своите мнения или чувства, защита на техните права и идентифициране и задоволяване на технит

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Позитивна, утвърдителна комуникация

Позитивна, утвърдителна комуникация: означава да държите на позицията си, но да го правите по начин, който не нарушава правата на другите и уважава вашите собствени права и чувства, както и правата и ч

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Работа в мрежа

Работа в мрежа: Работата в мрежа означава създаване и насърчаване на взаимоотношения, взаимодействия и обмен с други хора по един организиран и съзнателен начин. Както се загатва от английския термин,

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Развитие на социалния капитал

Развитие на социалния капитал - подкрепа за изграждане на контакти, доверие и солидарност, както в общността, така и извън нея. Примери за последните са: връзките с институциите, доставчиците на услуги

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Развитие на човешкия капитал в социалн

Развитие на човешкия капитал в социалното фермерство - придобиване на необходимите знания и умения за разработване и прилагане на инициативи в областта на социалното фермерство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Софтуер

Софтуер: Това е общ термин, който се отнася до набор от данни или компютърни инструкции, които казват на компютъра как да работи

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Социалното включване

Социалното включване е процесът на подобряване на условията, при които индивидите и групите участват в обществото – повишаване на компетенциите, възможностите и достойнството на лицата в неравностойно

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Социално фермерство

Социално фермерство - социалното фермерство е практиката, при която чрез фермерска дейност и селското стопанство се предоставят образователни услуги и социална подкрепа на уязвими групи, като хора с ув

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Уеб браузър

Уеб браузър: Това е софтуерно приложение за достъп до информацията на глобалното интернет пространство (World Wide Web) .

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Уникално предложение за продажба

Уникално предложение за продажба (USP): Уникалното предложение за продажба (USP) се отнася до уникалната полза, изложена от една компания, услуга, продукт или марка, която им позволява да се откроят на

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Участници в социалното фермерство

Участници в социалното фермерство - включва всички заинтересовани страни в областта на социалното фермерство, като публични организации, неправителствени организации, частни организации, групи в неравн

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Фермерство с грижа за хората в неравно&

Фермерство с грижа за хората в неравностойно (Care farming) - представлява форма на „природосъобразна терапия или терапевтични интервенции, специално разработени, структурирани и адаптирани за хора с о

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Финансов план

Финансов план : Финансовият план е цялостна оценка на текущото и бъдещото финансово състояние на инвеститора, като се използват известните променливи за прогнозиране на бъдещи парични потоци , стойност

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Формиране на скеле

Формиране на скеле: Набор от стратегии за подкрепа, които един по-опитен индивид предоставя на човека, когото обучава, придружавайки го в процеса на изучаване на нови умения и поемане на нови задачи.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Цел

Цел: Целите на даден проект определят резултатите, които трябва да бъдат постигнати в края на проекта. Целта трябва да бъде: ясно дефинирана и лесна за разбиране; измерима, за да се оцени нейната пости

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


CRM

CRM: Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е технология за управление на взаимоотношенията и взаимодействията на вашата компания с клиенти и потенциални клиенти

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ