English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Програма за право, еднаквост и државјанство
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Програма за право, еднаквост и државјанство

За Ваша информација

Име на програмата        Програма за право, еднаквост и државјанство
Одговорна агенција        Генерален директорат за правда и потрошувачи (JUST)
Заглавие        Безбедност и државјанство
Линк        http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-
        2020/rec/index_en.htm    
Буџет на програмата 2014-2020        € 439.47 милиони

Внатрешни поделби

Приоритетни области на Програмата за правата, еднаквоста и државјанството се:
• Недискриминација
•Расизам, ксенофобија, хомофобија и други форми на нетолеранција
• Права на лица со посебни потреби
• Еднаквост меѓу жените и мажите
• Насилство врз деца, млади луѓе, жени и групи во ризик (Дафне)
• Правата на детето
• Заштита на податоци
• државјанство на ЕУ
• Правата на потрошувачите

Цели на програмата

Оваа програма ќе придонесе за понатамошен развој на една област
каде што се промовираат и заштитуваат еднаквоста и правата на граѓаните
Специфични цели на програмата се:
• Да се зголеми свеста и знаењето на законот и политиките
како права, вредности и принципи врз кои е основана Унијата;
• Поддршка на имплементацијата и ефективни, сеопфатни и
доследни алатки и политики на правото на ЕУ во земјите-членки и
нивното следење и евалуација;
• Промовирање на прекугранична соработка, зголемување на меѓусебното разбирање и зајакнување на меѓусебната доверба помеѓу сите чинители;
• Подобрување на знаењето и разбирањето на потенцијалните пречки правата и принципите зацртани во TEU, TFEU, на
Европската повелба за фундаментални права и меѓународни
договори на кои се придржува Унијата.

Акции кои се финансираат

Акции финансирани со програмата за права, еднаквост и државјанство:
• Активности за обука, како што се размена на персонал, конференции, семинари, обуки за обучувачи и развој на онлајн обука
модули или други;
• Взаемно учење, соработка, размена на најдобри практики, развој на информациски алатки;
• Подигнување на свеста, организација на конференции;
• Поддршка на главните актери (НВОии големи европски мрежи, власти на земјите-членки во спроведувањето на правилата и политиките на Унијата);
• Активност на анализа и собирање на податоци и статистика; Развивање на методологии и индикатори или одредници; студии, истражувања, анализи и истражувања; проценки; развој и објавување на водичи, извештаи и едукативен материјал.

 Клучни зборови:

Генерален директорат за правда и потрошувачи (JUST)


 Цели:

Приоритетни области на Програмата за правата, еднаквоста и државјанството се: • Недискриминација •Расизам, ксенофобија, хомофобија и други форми на нетолеранција • Права на лица со посебни потреби • Еднаквост меѓу жените и мажите • Насилство врз деца, млади луѓе, жени и групи во ризик (Дафне) • Правата на детето • Заштита на податоци • државјанство на ЕУ • Правата на потрошувачите Поврзан материјал за обука: