English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Правда
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Правда

За Ваша информација

Име на програмата        Правда            
Одговорна агрнција        Генерален директорат за правда и потрошувачи (JUST)
Заглавие        Безбедност и државјанство
Линк        http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-        2020/justice/index_en.htm         
Буџет на програмата 2014-2020        € 377.60 милиони

 

Внатрешни поделби

Програмата за правда предвидува четири приоритетни области:
-    Судска соработка
-    Судска обука
-    Пристап до правда
-    Иницијативи за политика за лекови

 

Цели на програмата

Главната цел на програмата е да придонесе за понатамошен развој на областа на европската правда врз основа на меѓусебна соработка.
Специфичните цели на програмата за правда се:
• ја олеснува и поддржува судската соработка во граѓански и
кривични прашања;
• Поддршка и промовирање на обука на судството, вклучувајќи го и јазикот, обука за правната терминологија со цел да се подобри
заедничка правна и судска култура;
• го олеснува ефективниот пристап до правдата за сите, промовирајќи
и поддршка на правата на жртвите на криминал;
• поддршка на иницијативи во областа на политиките за дроги (судска
соработката и аспектите на спречување на криминалот).

 

Акции кои се финансираат

Акции финансирани според програмата за Правда:
• Аналитички активности, како што се собирање на податоци и статистика; истражувачки активности; проценки; развој и објавување на водичи, извештаи и едукативни материјали; семинари, стручни состаноци и конференции;
• Активности за обука, како што се размена на персонал, конференции,
семинари, обуки за обучувачи;
• Взаемно учење, соработка, свесност и активности за дисеминација; организација на рецензии и взаемно учење; организација на конференции, семинари, информативни кампањи; собирање и објавување на материјали за дисеминација на информации за програмата и неговите резултати; развој, управување и одржување на системи и алатки со користење на информации и комуникациска технологија (ИКТ), вклучувајќи и понатаму развој на европскиот портал за е-правда како алатка за да се подобри пристапот на граѓаните до правдата;
• Поддршка на земјите-членки при спроведување на правото на ЕУ и политиките и клучните европски актери и мрежи на европско ниво, дури и во областа на судската обука; и поддршка за мрежно поврзување на европско ниво помеѓу специјализираните органи и субјекти, како и меѓу националните, регионалните и локалните власти и невладините организации.

 Клучни зборови:

Генерален директорат за правда и потрошувачи (JUST)


 Цели:

Програмата за правда предвидува четири приоритетни области: - Судска соработка - Судска обука - Пристап до правда - Иницијативи за политика за лекови Поврзан материјал за обука: