English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Европа за граѓаните
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Европа за граѓаните

За Ваша информација

Назив на програмата        Европа за граѓаните
Одговорна агенција        Агенција за Образование, Аудиовизуелност и Култура - EACEA
Заглавие        Безбедност и државјанство
Линк         http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm

Буџет на програмата 2014-2020        € 185.47 милиони

Внатрешни поделби

Две тематски полиња:
        1- Европско сеќавање - Поддржува активности за подигање на свеста
        за меморија, заедничка историја, вредности и цели на ЕУ
        2- Демократско ангажирање и граѓанско учество - охрабрува
        демократско и граѓанско учество на граѓаните на ниво на Унијата преку средства од три мерки

Специфични цели на Програмата

- да се подигне свеста за меморијата, историјата и вредностите на Унијата за целите на Унијата, имено, за промовирање на мирот, на
Вредностите на Унијата и благосостојбата на нејзините народи преку стимулирање дебата, размислување и развој на мрежи;
- поттикнување на демократско и граѓанско учество на граѓаните  на ниво на Унијата , овозможувајќи им на граѓаните подобро да го разберат процесот на обликување на политиките на Унијата и создавајќи услови погодни за социјални и меѓукултурни како и волонтерство на ниво на Унијата.

 

Акции кои се финансираат

Во програмата Европа се сеќава, средствата се наменети за различни активности со цел да се подигне свеста за заедничка меморија, историја и европски вредности, како што се истражувачки активности, изложби, јавни дебати, неформално образование.
Додека во демократски ангажман и граѓанско учество се вклучени следните три посебни мерки:
• Збратимување на градот
• Мрежи на градови
• Проекти на граѓанското општество

- Грантови за акција: може да се доделат за проекти (во рамките на двете насоки), т.е. за акции со ограничено времетраење за време на кое се предложени специфичните активности да се спроведуваат.
- Оперативни грантови: обезбедуваат финансиска поддршка за потребните трошоци (трошоци за персонал, публикации, информации и дисеминација, патни трошоци кои произлегуваат од спроведувањето на работната програма, изнајмување и други трошоци директно поврзани со работата на организацијата).

 Клучни зборови:

Агенција за Образование, Аудиовизуелност и Култура - EACEA


 Цели:

Две тематски полиња: 1- Европско сеќавање - Поддржува активности за подигање на свеста за меморија, заедничка историја, вредности и цели на ЕУ 2- Демократско ангажирање и граѓанско учество - охрабрува демократско и граѓанско учество на граѓаните на ниво на Унијата преку средства од три мерки Поврзан материјал за обука: