English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Еразмус +
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Еразмус +

Information

Назив на програмата        Еразмус +
Одговорна агенција        Агенција за Образование, Аудиовизуелност и – EACEA
Заглавие        Конкурентност за раст и работни места
Programme website link        http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Буџет на програмата 2014 -         € 14,774.52 Милиони
 

Интерни поделби  

Програмата Еразмус + ги опфаќа следните тематски области:
•    Образование и обука на сите нивоа во перспектива за доживотно учење, вклучувајќи го и училишното образование, високото образование, меѓународното повисоко образование и стручна обука и образование на возрасни
•    Младите: особено во контекст на неформално и информално oбразование;
•    Спорт

Програмата вклучува меѓународна димензија насочена кон поддршка на надворешната акција на Унијата преку соработка помеѓу ЕУ и земјите партнери и поддржува истражување и настава во областа на европските интеграции (Jean Monnet).

Програмата Еразмус + е структурирана на следниов начин:
- Клучна акција 1: Мобилност на поединци
- Клучна акција 2: Соработка за иновации и размена на добри
практики
- Клучна акција 3: Поддршка за реформи во политиката

Цели на програмата

Еразмус + придонесува за имплементација:
-    целите на стратегијата Европа 2020, вклучувајќи го и главниот фокус за образование;
-    целите на стратегиската рамка за европски соработка во образованието и обуката ("ET2020"), вклучувајќи ги и соодветни репери; 
-    одржлив развој на партнер земјите во високото образование;
-    општите цели на обновената рамка за европска соработка на полето на младите (2010-2018);
-    развојот на заедничка европска димензија на спортот, особено во основниот спорт, во согласност со работниот план на Унијата за спорт;
-    промовирање на европските вредности во согласност со член 2 од Договор за Европската унија

Фондови за акции

Клучна акција 1 - Мобилност на поединци:
- Мобилност за учениците од сите нивоа на високото образование и студенти, приправници и ученици во образованието и стручното оспособување.
- Мобилност на кадарот, за земјите во програмата, особено за наставниците, обучувачи, училишни лидери и младински работници. Оваа мобилност може да преземе форма на асистенти за настава или учество во развој активности во странство.
- Акцијата исто така ќе ја поддржи меѓународната мобилност на учениците и студентите, вработените во и од партнерските земји во поглед на високото образование вклучувајќи мобилност организирана врз основа на заеднички дипломи, двојно или повеќе степени со висок квалитет или заеднички повици за предлози.

Клучна акција 2 - Соработка за иновации и размена на
добри практики:
- Стратешки партнерства помеѓу образовните институции / младински организации и / или други релевантни актери.

- Големи партнерства меѓу образовните институции и провајдерите на обуки и бизниси во форма на сојузништва за сознанија во високото образование и сојузни вештини за секторски вештини.

- Поддршка за создавање на платформи, вклучувајќи и е-Твининг.

- Градење на капацитетите во трети земји, со посебен акцент на земјите од Европската соседска политика.

Клучна акција 3 - Поддршка за реформи во политиката:

- Имплементација на политиката на ЕУ во образованието и обуката во контекст на ОМК (Отворен метод на координација), како и во процесите во Болоња и Копенхаген;

- Имплементација во земјите од програмата на инструментите на Унијата за транспарентност и признавање во врска со политиките за образование и обука.

- Поддршка на политичкиот дијалог со релевантните европски засегнати страни во областа на образованието и обуката;

- Поддршка и подобрување на NARIC, Eurydice и Euroguidance и националните центри Europass.

- го поддржува политичкиот дијалог со земјите партнери и со меѓународните организации кои се однесуваат на обуката и образованието.
Жан Моне Акција:

Обраќајќи се на институции заинтересирани за промовирање на квалитетот на нивните програми за студирање за европска интеграција. Следствено, дијалогот меѓу академскиот свет и креаторите на политиките ќе се зајакне. Спорт

Со цел да се развие европска спортска димензија, програмата обезбедува поддршка за следните активности:
- Транснационални проекти за соработка;
- Некомерцијални европски спортски настани;
- Зајакнување на основата за развој на политики во областа на спортот;
- Градење на капацитетите во спортот;
- Дијалог со релевантни европски чинители.

 

 Клучни зборови:

Агенција за Образование, Аудиовизуелност и – EACEA


 Цели:

Програмата Еразмус + ги опфаќа следните тематски области: • Образование и обука на сите нивоа во перспектива за доживотно учење, вклучувајќи го и училишното образование, високото образование, меѓународното повисоко образование и стручна обука и образование на возрасни • Младите: особено во контекст на неформално и информално oбразование; • Спорт Поврзан материјал за обука: