English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Финансиско менаџирање во социјалното земјоделство: Претприемништво
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


  VIDEOSТ1- АНАЛИЗА НА КОМПАНИЈАТА

ВизијаКликни за да прочитaш:  
МисијаКликни за да прочитaш:  
Неколку примериКликни за да прочитaш:  
СтратегијаКликни за да прочитaш:  
Производи и услугиКликни за да прочитaш:  
Побарувачка на производи и услугиКликни за да прочитaш:  
Т2- ЦЕЛИ НА СОЦИЈАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Дефинирање на засегнати страниКликни за да прочитaш:  
Важноста на мрежитеКликни за да прочитaш:  
Т3-РАЗВИВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН

Финансиско планирањеКликни за да прочитaш:  
Финансиско планирање и капиталКликни за да прочитaш:  
Акционерски капиталКликни за да прочитaш:  
Одбирање на финансиски средстваКликни за да прочитaш:  
Т4 – ФАКТУРИ И ПЛАЌАЊА

Ликвидност на компанијатаКликни за да прочитaш:  
Собирање и време на плаќање Кликни за да прочитaш:  
Евалуација на одложените плаќањаКликни за да прочитaш:  
Менаџирање на ликвидност на компанијаКликни за да прочитaш:  
Анализа на готовинскиот текКликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Социјално земјоделство,Финансии


 Цели:

Финансиското управување е витална активност во која било организација. Тоа е идеална пракса за следење на финансиските активности на организацијата, како што се набавка на средства, користење на средства, сметководство, плаќања, проценка на ризик и сѐ друго поврзано со пари. Со други зборови, финансиското управување е примена на принципите на општо управување со финансиските удели на една компанија. Ако финансиите не се управуваат правилно, една организација ќе се соочи со бариери кои би можеле да имаат сериозни последици за нејзиниот раст и развој.


 Библиографија

https://books.google.it/books/about/Introduction_to_Agricultural_Accounting.html?id=JaHzAAAAMAAJ&source=kp_cover&redir_esc=y

http://sofar.unipi.it/index_file/deliverables.htm Поврзан материјал за обука: