English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване
Форма за повратни информации    Възпроизвеждане на звук    |    Преземи содржина: / /


Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване

Какво е социално включване?Кликни за да прочитaш:  
Икономическо овластяванеКликни за да прочитaш:  
ДВОЙНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО ОВЛАСТЯВАНЕКликни за да прочитaш:  
How to achieve social inclusion and economic empowerment trough social farming?Кликни за да прочитaш:  
КАК ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО ОВЛАСТЯВАНЕ ЧРЕЗ СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВО? Кликни за да прочитaш:  
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТКликни за да прочитaш:  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИКликни за да прочитaш:  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - МИКРОФИНАНСИРАНЕ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯКликни за да прочитaш:  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - МИКРОФИНАНСИРАНЕКликни за да прочитaш:  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ – СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯКликни за да прочитaш:  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - ПРСРКликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Социално фермерство, социално включване, икономическо овластяване


 Цели:

Целта на курса е да представи концепциите за социално включване и икономическо овластяване, както и тяхната роля при разработване и изпълнение на различни програми и проекти в областта на социалното фермерство. Разкрити са възможности за постигане на устойчиви резултати при социално и икономическо овластяване на групи в неравностойно положение чрез инициативи в областта на селското стопанство. Представени са потенциални възможности за финансиране.


 Библиографија

• Eyben, R., Kabeer, N., Cornwall, A., 2008, ‘Conceptualising Empowerment and the Implications for Pro-Poor Growth’, Paper prepared for the DAC Poverty Network by the Institute of Development Studies, Brighton.
• Penov, I., Georgiev G., Grigorova D. and Trendafilov V., (2012). An Integrated Model for Supporting Small Business or How to Help Disadvantaged Families to Generate Income From Own Business. Makros Printing House. Plovdiv, Bulgaria. ISBN 978-954-561-288-6 (In Bulgarian: Пенов И., Георгиев Г., Григорова Д. и Трендафилов В., (2012). Интегриран модел за подкрепа на дребния бизнес или как да помогнем на семействата в неравностойно положение да си осигурят доходи от собствена дейност. Издателство: Макрос. Пловдив, България).
• Shishkova M. (2017). Dissertation on Doctoral Thesis: The Role of Social Capital for Sustainable Rural Development. Defended at the Agricultural University – Plovdiv. (In Bulgarian: Шишкова М., (2017). Дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление, на тема: „Ролята на социалния капитал за устойчиво развитие на селските райони“. Защитена в Аграрен университет – Пловдив).
• FAO (2015). The Implications of Social Farming for Rural Poverty Reduction. Technical Workshop Final Report, Rome 2015. ISBN 978-92-5-108975-0 (Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i5148e.pdf). Поврзан материјал за обука: