English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване
Scheda di valutazione    Възпроизвеждане на звук    |    Scarica il contenuto: / /


Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване

Какво е социално включване?Clicca per leggere  
Икономическо овластяванеClicca per leggere  
ДВОЙНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО ОВЛАСТЯВАНЕClicca per leggere  
How to achieve social inclusion and economic empowerment trough social farming?Clicca per leggere  
КАК ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО ОВЛАСТЯВАНЕ ЧРЕЗ СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВО? Clicca per leggere  
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТClicca per leggere  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИClicca per leggere  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - МИКРОФИНАНСИРАНЕ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯClicca per leggere  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - МИКРОФИНАНСИРАНЕClicca per leggere  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ – СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯClicca per leggere  
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - ПРСРClicca per leggere  
 Parole chiave

Социално фермерство, социално включване, икономическо овластяване


 Obiettivi:

Целта на курса е да представи концепциите за социално включване и икономическо овластяване, както и тяхната роля при разработване и изпълнение на различни програми и проекти в областта на социалното фермерство. Разкрити са възможности за постигане на устойчиви резултати при социално и икономическо овластяване на групи в неравностойно положение чрез инициативи в областта на селското стопанство. Представени са потенциални възможности за финансиране.


 Bibliografia

• Eyben, R., Kabeer, N., Cornwall, A., 2008, ‘Conceptualising Empowerment and the Implications for Pro-Poor Growth’, Paper prepared for the DAC Poverty Network by the Institute of Development Studies, Brighton.
• Penov, I., Georgiev G., Grigorova D. and Trendafilov V., (2012). An Integrated Model for Supporting Small Business or How to Help Disadvantaged Families to Generate Income From Own Business. Makros Printing House. Plovdiv, Bulgaria. ISBN 978-954-561-288-6 (In Bulgarian: Пенов И., Георгиев Г., Григорова Д. и Трендафилов В., (2012). Интегриран модел за подкрепа на дребния бизнес или как да помогнем на семействата в неравностойно положение да си осигурят доходи от собствена дейност. Издателство: Макрос. Пловдив, България).
• Shishkova M. (2017). Dissertation on Doctoral Thesis: The Role of Social Capital for Sustainable Rural Development. Defended at the Agricultural University – Plovdiv. (In Bulgarian: Шишкова М., (2017). Дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление, на тема: „Ролята на социалния капитал за устойчиво развитие на селските райони“. Защитена в Аграрен университет – Пловдив).
• FAO (2015). The Implications of Social Farming for Rural Poverty Reduction. Technical Workshop Final Report, Rome 2015. ISBN 978-92-5-108975-0 (Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i5148e.pdf). Materiale formativo correlato