English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Техники за управление на проекти Жизнен цикъл на управлението на проекти
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


Техники за управление на проекти Жизнен цикъл на управлението на проекти

ObjectivesКликнете, за да прочетете  
Жизнен цикъл на управлението на проекти Кликнете, за да прочетете  
Фази на проекта / Жизнен цикъл на проектаКликнете, за да прочетете  
Характеристики на жизнения цикъл на проектаКликнете, за да прочетете  
Определяне на междинните резултатиКликнете, за да прочетете  
Стъпка 1: Започване на проектаКликнете, за да прочетете  
Стъпка 2: Планиране на проектаКликнете, за да прочетете  
Стъпка 3: Изпълнение на проектаКликнете, за да прочетете  
Стъпка 4: Мониторинг и контрол на проектаКликнете, за да прочетете  
Стъпка 5: Приключване на проектаКликнете, за да прочетете  
 Ключови думи

Управление на проекти при социалните ферми


 Цели:

Управлението на проекти е практиката да се инициира, планира, изпълнява, контролира и приключва работата на даден екип, за да бъдат постигнати конкретни цели и да се постигне изпълнение на определени критерии за успех в определен момент от време. Проектът е временно начинание, предназначено да създаде уникален продукт, услуга или резултат с определено начало и край (обикновено ограничено във времето, а често ограничено финансово или откъм персонал), предприето с цел постигане на уникални резултати и цели, обикновено за постигане на благоприятни промени или добавена стойност. Временният характер на проектите е в противоречие с обичайния бизнес (или операциите), които са постоянни или полу-постоянни функционални дейности за производство на продукти или услуги. На практика управлението на такива различни производствени подходи изисква разработването на определени технически умения и стратегии за управление. Основното предизвикателство при управлението на проекти е постигането на всички цели на проекта в рамките на дадените ограничения. Тази информация обикновено е описана в проектната документация, създадена в началото на процеса на разработка. Основните ограничения са обхватът, времето, качеството и бюджетът. Вторичното и по-амбициозно предизвикателство е да се оптимизира разпределението на необходимите ресурси и те да се приложат за постигане на предварително определените цели. Целта на управлението на проекта е да се изготви цялостен проект, който да отговаря на целите на клиента. В много случаи, целта на управлението на проекта е също така да се оформи или реформира резюмето на клиента, за да бъде реално в състояние да постигне целите на клиента. След като целите на клиента бъдат ясно определени, те трябва да окажат влияние върху всички решения, взети от други участници в проекта - мениджъри на проекти, проектанти (дизайнери), изпълнители, подизпълнители и т.н. Ако целите за управление на проекта са неправилно дефинирани или твърде строго предписани, това ще има отрицателен ефект върху вземането на решения.


 Библиография

European Commission (2016) PM2 Project Management Methodology Guide Open Edition ,DIGIT Centre of Excellence in Project Management (CoEPM²) , pp. 147,Electronic Version http://www.fos-unm.si/media/pdf/e-knjige/project_management_methodology_guide.pdf



 Свързани материали за обучение