English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Програма за правата, равенството и гражданството
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


Програма за правата, равенството и гражданството

Information

Наименование на програмата        Програма за правата, равенството и гражданството
УО        Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (JUST)
Заглавие        Сигурност и гражданство
Връзка към уебсайта на програмата        http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-        2020/rec/index_en.htm

Бюджет на програмата за периода 2014-2020 г.        € 439.47 милиона евро

Вътрешно разделение 

Приоритетни области на Програмата за правата, равенството и гражданството:
        •    Недискриминация
        •    Расизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на нетолерантност
        •    Права на хората с увреждания
        •    Равенство между жените и мъжете
        •    Насилието над деца, младежи, жени и групи в риск (Дафне)
        •    Права на детето
        •    Защита на данните
        •    Гражданство на ЕС
        •    Права на потребителите

 

Цели на програмата  

Тази програма допринася за по-нататъшното развитие на дадена област, където се насърчават и защитават равенството и правата на хората.
        Специфичните цели на правата, равенството и гражданството
        в Програмата са:
        - Повишаване на осведомеността и познаването на законите и политиките, както и правата, ценностите и принципите, на които се основава Съюзът;
        - Подкрепа за изпълнението и ефективни, всеобхватни и последователни инструменти и политики на правото на ЕС в държавите членки и техния мониторинг и оценка;
        - Насърчаване на трансграничното сътрудничество, повишаване на взаимното разбирателство и засилване на взаимното доверие между всички заинтересовани страни;
        - Подобряване на знанията и разбирането на потенциалните пречки пред правата и принципите, залегнали в ДЕС, ДФЕС, Европейската харта за основните права и международните споразумения, към които Съюзът се придържа.

 

Финансирани действия 

Действия, финансирани по програма "Права, равенство и гражданство":
        - Обучителни дейности, като обмен на персонал, конференции, семинари, обучителни мероприятия за инструктори и развитие на онлайн образователни модули или други;
        - Взаимно обучение, сътрудничество, обмен на най-добри практики, партньорски рецензии, разработване на информационни инструменти;
        - Повишаване на осведомеността, разпространение, организиране на конференции;

 

 Ключови думи

Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (JUST)


 Цели:

Приоритетни области на Програмата за правата, равенството и гражданството: • Недискриминация • Расизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на нетолерантност • Права на хората с увреждания • Равенство между жените и мъжете • Насилието над деца, младежи, жени и групи в риск (Дафне) • Права на детето • Защита на данните • Гражданство на ЕС • Права на потребителите Свързани материали за обучение