English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Европа за гражданите
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


Европа за гражданите

Information

Име на програмата        Европа за гражданите
УО        Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура - EACEA
Заглавие        Сигурност и гражданство
Връзка към уебсайта на програмата        http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
Бюджет на програмата за периода 2014-2020 г.        185,47 милиона евро

Вътрешно разделение 

Две тематични области:
        1 - Европейската памет - Подкрепяне на действия за повишаване на осведомеността за паметта, споделената история, ценностите и целите на ЕС
        2- Демократичен ангажимент и гражданско участие - насърчава
        демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза чрез средства от три мерки

Цели на програмата 

Специфични цели на програмата:
        - повишаване на осведомеността за паметта, историята и ценностите на Съюза по отношение на целите на Съюза, а именно насърчаване на мира, Ценностите на Съюза и благоденствието на неговите народи чрез стимулиране на обсъждания, размисъл и развитие на мрежите;
        - насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на нивото на Съюза, което да позволи на гражданите да разберат по-добре процеса на оформяне на политиките на Съюза и създаване на благоприятни условия за социално и междукултурно развитие и доброволчество на равнището на Съюза.

 

Финансирани действия

По линия на Европейската памет програмата финансира
        - различни действия с цел повишаване на осведомеността за
        общата памет, историята и европейските ценности, като например научните изследвания, дейности, изложби, обществени дебати, неформално образование.
        Където демократичната ангажираност и гражданското участие
        включват следните три конкретни мерки:
        • Побратимяване на градовете
        • Мрежи от градове
        • Проекти на гражданското общество
        - Безвъзмездни средства за дейности: могат да се отпускат за проекти (в рамките на двете направления), т.е. за действия с ограничена продължителност, по време на които предложените конкретни дейности се изпълняват.
        - Оперативни безвъзмездни средства: предоставяне на финансова подкрепа за разходите, необходими за правилното осъществяване на дейността на организацията 
        (разходи за персонал, публикации, информация и разпространение, пътни разходи, произтичащи от изпълнението на работната програма, плащане на наемни такси и други разходи, пряко свързани с работната програма на организацията).

 

 Ключови думи

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура - EACEA


 Цели:

Две тематични области: 1 - Европейската памет - Подкрепяне на действия за повишаване на осведомеността за паметта, споделената история, ценностите и целите на ЕС 2- Демократичен ангажимент и гражданско участие - насърчава демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза чрез средства от три мерки Свързани материали за обучение