FASST - Formazione per l'Agricoltura Sociale
 e Sviluppo Territoriale

Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3


BP9_BG  

 Title
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3

 Keywords
Стратегия "Европа 2020", бюджет на ЕС, финансиране от ЕС, централизирани програми на ЕС, програми за финансиране

 Author
IHF

 Languages
English

 Objectives/goals
Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие.


 Contents in bullet points
Наименование на модула: Централизирани програми на ЕС за социално земеделие Отдел 1: Стратегия "Европа 2020" и бюджет на ЕС Раздели: • Европейски съюз • Единен пазар на ЕС • Бюджетът на ЕС • Стратегия "Европа 2020" Блок 2: Въведение във възможностите за финансиране на ЕС Раздели: • Европейски програми за финансиране • Централизирани програми • Структурни фондове Блок 3: Централизирани програми за социално земеделие Раздели: • Програми за финансиране от ЕС • Управителни органи (УО) • Как да получим финансиране • Функциониране на централизираните програми • Придружаваща документация (РОД) в Централизираните програми • Централизирани програми за социално земеделие • Реален пример за проекти: “Еразмус+” • Реален пример за проекти: Европа за гражданите • Реален пример за проекти: Правосъдие • Реален пример за проекти: Права, равенство и гражданство - REC


 Contents


 Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3

Централизираните програми за социално земеделие


  Програми за финансиране от ЕС

Политиките, насърчавани от Европейския съюз, се изпълняват чрез широк кръг от тематични програми.

Тематичните програми предоставят финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства за конкретни проекти и организации, насърчаващи политиките и ценностите на ЕС в рамките на ЕС и извън него (т.е. както в държавите-членки на ЕС, така и в трети страни).

Програмите за финансиране на ЕС също така имат за цел да подкрепят:

Ø Работни места
ØИновации и
ØРастеж

в съответствие със стратегията "Европа 2020" и за засилване на сътрудничеството и обмена между гражданите на ЕС, насърчаващи конкурентоспособността на европейския единен пазар на международно равнище.

Законодателният акт за създаване на програма за финансиране от ЕС е регламентът.

За конкретната програма за финансиране, Регламентът определя както следва:

Ø Издръжливост
Ø Цели
Ø Подпрограми (тематични области, приоритети и т.н.)
Ø Финансирани действия
Ø Общ бюджет


  Управителни органи (УО)

Централизираните програми за финансиране на ЕС се управляват пряко от Европейската комисия (в зависимост от програмата) чрез:

 

Ø Генерални дирекции, отговарящи за програмата
Ø Изпълнителни агенции или
Ø Национални агенции


  Как да получим финансиране

Всеки, който иска да получи финансиране, трябва да отговори на обявлението за откриване на процедура, известно като "Покана за представяне на предложения" и да представи своето проектно предложение.

"Поканата за представяне на предложения" определя приоритетите на програмата за текущата година, критериите за допустимост, крайният срок за подаване на проектни предложения и процедурата, която трябва да се следва.

Обикновено такава "Покана за представяне на предложения" се публикува веднъж годишно в зависимост от програмата.

Крайният срок за подаване на предложения, посочен в "Поканата за представяне на предложения", винаги е задължителен.  Функциониране на централизираните програми

Централизираните програми за финансиране на ЕС обикновено се разделят на подпрограми или приоритети, като всяка от тях финансира различни дейности

Изключително важно е да имате ясна представа за цялата програма и нейните подпрограми, за да представите проектно предложение в точната област, която ви интересува, като крайната цел е да бъдете финансирани

Централизираните програми на ЕС финансират процент от разходите, свързани с изпълнението на проекта

Този процент се различава между отделните програми и дори в рамките на една и съща програма, подпрограмите могат да осигурят различна степен на финансиране

Друга основна характеристика на програмите за финансиране на ЕС са критериите за транснационалност, които се изискват в повечето централизирани програми, с няколко изключения

Според тези критерии програмите осигуряват финансиране на проекти, изпълнявани от консорциум от партньори от различни страни

 

Финансирането от централизираните програми се предоставя на предложения, които осигуряват осъществяването на дейности, като например:

Изследвания, пилотни проекти, демонстрационни проекти
Обмен на опит
Информация, осведоменост, разпространение на резултатите
Мобилност и обмен на лица
Идентифициране, анализ и използване на добри практики


  Придружаваща документация при централизираните програми

Регламентът за създаване на всяка програма очертава и описва действията, които ще бъдат финансирани по време на референтния период на програмата.

Тези характеристики са подробно описани в поредица от документи, наречени придружаваща документация (РОД), които трябва да бъдат добре известни на кандидата.

Придружаващите документи са:

Работна програма: определя плановете на програмите за предстоящите 12 месеца
Покани за представяне на предложения
Ръководство на програмата за кандидатите: има за цел да предостави цялата информация, свързана с процеса на кандидатстване и подбор, както и с целия жизнен цикъл на съвместно финансираните проекти

Това са всички важни документи при практическото изпълнение на програмата

Придружаващата документация също е от решаващо значение за потенциалните кандидати, за да могат да представят проектно предложение в съответствие с приоритетите и критериите за допустимост  Централизираните програми за социално земеделие

В този раздел се представят избрани централизирани програми, свързани със социалното земеделие. Програмите са следните:

“Еразмус+”
Правосъдие
Права, равенство и гражданство
Европа за гражданите

Програмен фиш, посветен на всяка програма, основните й характеристики и цели може да намерите в раздел “Придружаваща документация”.  Реален пример за проекти

1.“Еразмус+”: образование и обучение, младежта, мобилност, спорт, езици

- CARE-T-FARMs (програма “Еразмус+", 2017 г.)

http://www.care-t-farms.eu/index.php/en/

Партньорски държави: Белгия, Италия, Полша, Испания, Турция

“CARE-T-FARMs” ще разработи три модула за образование и обучение, за да осигури на селскостопанските работници, земеделските стопани и практикуващите социални грижи и психиатрия необходимите инструменти, които да позволят добро проектиране и прилагане на социално земеделие или грижи за земеделието на територията на цяла Европа:
1.Инструктор "Грижа за фермата” (“Care Farm”)
2.Мениджър "Грижа за фермата” (“Care Farm”)
3."Грижа за здравето във фермата (“Care Farm Health”) / Педагог"
Модулът Инструктор "Грижа за фермата" (Care Farm Tutor) е предназначен за земеделските производители, селскостопанските работници и учениците от средните училища, за да им се предостави едно основно разбиране за ежедневните дейности, свързани с подготовката на хора за селскостопански дейности в социалното земеделие.
Модулът Мениджър  "Грижа за фермата” е насочен към фермерите, които имат опит в настаняването на хора в техните ферми.
Модулът “Грижа за фермата” - Социален/Здравен инструктор (Care Farm Social/Health Educator) е предназначен за социални работници, психолози и психиатри, които имат опит в терапевтичната помощ и оказване на съдействие. Този модул ще предостави специализирани знания за планиране на курсове по социални грижи или курсове за здравословни грижи във фермата, като извън-клинично лечение или интервенция (ниво 5/6 на EQF).
2.Европа за гражданите: повишава разбирането на гражданите за историята и ценностите на ЕС, гражданското и демократичното участие на равнището на ЕС

- Изграждане на бъдещето на европейските селски селища (програма "Европа за гражданите", 2017 г.)

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/ec8893cb-d934-4125-bb92-124b427ffbb0

Партньори: Чешката република, Малта, Ирландия, Италия, Полша, Португалия

 

Целта на този проект е да привлече гражданите от тези селско-стопански райони да обсъдят как да се съживят и укрепят икономиките на селско-стопанските райони в Европа и да се очертае бъдещето на една по-добра европейска провинция

Проектът ще се съсредоточи върху селскостопанската политика, капацитета на селския туризъм, природното и културно наследство на малките села, като се имат предвид различните политики

Целевите групи са:

Консултанти, изследователи, академици и политици
Селскостопански и земеделски кооперации
Предприемачи и малки предприятия в производството, занаятите и услугите
Заинтересовани страни в туристическия сектор
Неправителствени организации (НПО)
Архитекти, строители и природозащитници
Пенсионерите (за да споделят своите минали преживявания)

Съответните сектори са:

Селско стопанство: промяна на акцента от количеството на храната върху качеството на храната
Производствена, занаятчийска и обслужваща промишленост: съживяване на местните икономики
Селски туризъм: нови приходи
Природното и културно наследство: запазване на наследството на дивата природа, ландшафта и културата
Селски Жилища и услуги: модерни удобства срещу уважаване на местните традиции в строителството
3.Правосъдие: съдебно сътрудничество, съдебно обучение, ефективен достъп до правосъдие в Европа, политика по отношение на лекарствата (наркотиците)

 

- TWIST (Програма за правосъдие, 2016 г.)

https://www.twist-train.eu/

Партньори: Испания

Проектът TWIST (Обучение на заинтересованите страни - прилагане на изследване на ЕС по отношение на наркотиците и наркоманиите) разработва насоки за обучение за използване на изследванията и знанията с оглед на пристрастяването, с участието на целевата група
TWIST обединява над 140 стартови специалисти по наркотици и наркомании - от академични, клинични и граждански организации - с експерти от изследователски и не-изследователски групи заинтересовани страни
Темите, съдържанието и форматите за доставка на програмата за обучение TWIST ще бъдат концептуализирани и разработени чрез процес на участие
19те сесии за обучение на TWIST бяха разработени така, че да съответстват на Програмата за конференции по наркоманиите в Лисабон (LxAddictions 2017), за да се подобри разбирането и участието в конференцията и да се подкрепят професионалистите в началото на етапа на участие в Лисабон, за да се използва по-пълноценно науката, представена там.
4.Права, равенство и гражданство: развитие на равенството и правата на хората, залегнали в Договора, Хартата и международните конвенции за правата на човека

- POVEL (програма Daphne REC - 2010 г.)

http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/content/prevention-violence-through-education-legality-povel

Партньори: Белгия, Франция, Италия, Испания

 

Проектът POVEL има за цел да проучи и подобри разбирането за насилието срещу младите хора, да повиши осведомеността за образователните инструменти и да укрепи способността на подрастващите (тийнейджърите) да спрат насилието
Партньорите по проекта работиха в сътрудничество с местните власти (провинции, окръзи, региони, полиция, социалните служби и др.),
Проектът включва:
Изследване на поведението и нагласите на тийнейджърите към насилието
Наръчници за обучение на подрастващите (тийнейджърите) и Ръководства за инструкторите, за да помогнат при справянето с насилието между връстниците
Четири семинара за повишаване на осведомеността
Интуитивни, целенасочени средства за комуникация (уебсайт, блогове, социални мрежи, бюлетини)


 Results

• Разработване на основно разбиране за стратегията "Европа 2020" • Познаване на функционирането на финансирането от ЕС: разлики между структурните фондове и централизираните фондове • Разберете какъв вид дейности могат да бъдат финансирани по централизираните програми на ЕС • За да можете да идентифицирате кои са най-подходящите централизирани програми на ЕС за вашата конкретна дейност