FASST - Formazione per l'Agricoltura Sociale
 e Sviluppo Territoriale

Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване


OS2_BG  

 Title
Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване

 Keywords
Социално фермерство, социално включване, икономическо овластяване

 Author
TFPD

 Languages
English

 Objectives/goals
Целта на курса е да представи концепциите за социално включване и икономическо овластяване, както и тяхната роля при разработване и изпълнение на различни програми и проекти в областта на социалното фермерство. Разкрити са възможности за постигане на устойчиви резултати при социално и икономическо овластяване на групи в неравностойно положение чрез инициативи в областта на селското стопанство. Представени са потенциални възможности за финансиране.


 Contents in bullet points
1. Наименование на модула: Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване 1.1. Наименование на курса: Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване Съдържание: 1.1.1. Наименование на секцията: Основни концепции 1.1.1.1. Съдържание: • Социално включване • Икономическо овластяване 1.1.2. Наименование на секцията: Социалното фермерство и двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване 1.1.2.1. Съдържание: • Двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване • Как да бъде постигнато социално включване и икономическо овластяване чрез социалното фермерство? • Изграждане на капацитет • Достъп до ресурси 1.1.3. Наименование на секцията: Потенциални възможности за финансиране 1.1.3.1. Съдържание: • Достъп до ресурси – микрофинансиране и социални предприятия • Достъп до ресурси – Микрофинансиране • Достъп до ресурси – Социални предприятия • Достъп до ресурси – ПРСР


 Contents


 Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване

Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване


  Какво е социално включване?

Социалното включване е процесът на подобряване на условията, при които индивидите и групите участват в обществото – повишаване на компетенциите, възможностите и достойнството на лицата в неравностойно положение въз основа на тяхната идентичност (Група на Световната банка, н.д.)

   Икономическо овластяване

Икономическото овластяване се свързва с това хората да мислят отвъд непосредствените потребности за оцеляване и по този начин да имат възможност да приемат и упражняват посредничество и избор. Това е потенциалът на бедните жени и мъже да участват, да допринасят и същевременно да се възползват от процесите на растеж при условия, които признават стойността на техния принос, зачитат тяхното достойнство и правят възможно преговарянето за по-справедливо разпределение на ползите от растежа (Eyben et al., 2008:9).

   ДВОЙНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО ОВЛАСТЯВАНЕ

Several previous surveys lead to the following conclusions:

Both the access to tangible assets and empowering the population are important in overcoming poverty.

Applying different instruments in only one of the areas - social inclusion or economic empowerment - does not lead to sustainable results in the rural areas of Bulgaria. Тhe application of a tool which allows family to become an independent economic unit is the necessary basis on which to build up the capacity of its members (Shishkova, 2017).

   How to achieve social inclusion and economic empowerment trough social farming?

Няколко предходни проучвания достигат до следните изводи:

Достъпът до материални активи и овластяването на населението са важни за преодоляване на бедността (Kabeer et al., 2012 г., Пенов и Георгиев, 2014 г. и др.).


(За допълнителна информация:  
http://gsdrc.org/topic-guides/voice-empowerment-and-accountability/supplements/social-and-economic-empowerment/)

   КАК ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО ОВЛАСТЯВАНЕ ЧРЕЗ СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВО?

Според Пенов и Георгиев (2014 г.) най-важният елемент при постигане на социално включване и икономическо овластяване на маргинализирани групи е комбинираното предоставяне на възможности за:
изграждане на капацитет - развитие на човешкия и социалния капитал
достъп до ресурси /създаване на работни места

(За допълнителна информация: Community development in Europe towards a common framework and understanding – p. 57-62, EUCDN 09/24/2014; ФЗИД)

   ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

Обучения и помощни дейности в две основни насоки:

Развитие на човешкия капитал - придобиване на необходимите знания и умения за разработване и прилагане на инициативи в областта на социалното земеделие. Практически ориентираните обучения са от особено значение.

Развитие на социален капитал - подкрепа за изграждане на връзки, доверие и солидарност в и извън общността. Примерите за последните са: връзки с институции, доставчици на услуги и хора, осъществяващи подобен бизнес в големи мащаби.

ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ

Съществува голямо разнообразие от източници на финансиране. При работа с групи в неравностойно положение се препоръчват следните:

Програми за микрокредитиране
Програми за развитие на селските райони (ПРСР) на държавите-членки в ЕС
Специфични национални програми в отделните страни, както и такива, разработвани и прилагани от  неправителствения сектор

Другите източници също не бива да се пренебрегват.

 

   ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ

Съществува голямо разнообразие от източници на финансиране. При работа с групи в неравностойно положение се препоръчват следните:

Програми за микрокредитиране
Програми за развитие на селските райони (ПРСР) на държавите-членки в ЕС
Специфични национални програми в отделните страни, както и такива, разработвани и прилагани от  неправителствения сектор

Другите източници също не бива да се пренебрегват.

   ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - МИКРОФИНАНСИРАНЕ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Програма на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) - с помощта на оста за микрофинансиране и социално предприемачество (MF / SE) на EaSI, Европейската комисия подкрепя социалните предприятия, уязвимите групи с труден достъп до конвенционалния кредитен пазар и микропредприятията. Комисията не финансира директно предприемачи или социални предприятия, но дава възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални предприятия в ЕС да увеличат кредитирането (Европейска комисия, н.д.).


  ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - МИКРОФИНАНСИРАНЕ

Допълнителна информация за микрофинансирането в ЕС можете да намерите на уебсайта на Европейската мрежа за микрофинансиране. Целта на мрежата е да насърчи микрофинансирането като инструмент за справяне с финансовото и социалното изключване.
Можете да намерите членовете на мрежата по държави тук.


  ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ – СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ - ПРСР

Лицата и организациите, които осъществяват социално фермерство, могат да получат също така подкрепа и по мерките на Програмите за развитие на селските райони.
Няколко държави са разработили специални документи, които разкриват мястото на социалното земеделие в ПРСР, както и други възможности за финансиране (например Италия, Чехия и др.).

За по-подробна информация, моля посетете:

http://www.fasstproject.eu/pdf/FASST_IO2_Final_Report.pdf

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/A9746FA3-0D7E-1772-5CC7-11217C8EC059.pdf Results

• Въведение във важни концепции, определящи социалното фермерство. • Получаване на знания относно инструментите за преодоляване на двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване. • Придобиване на знания и умения за разработване и изпълнение на интегрирани проекти, които позволяват постигането на устойчиви резултати в областта на социалното фермерство. • Получаване на информация относно възможностите за финансиране. Необходими знания/ Продължителност

 Bibliography

• Eyben, R., Kabeer, N., Cornwall, A., 2008, ‘Conceptualising Empowerment and the Implications for Pro-Poor Growth’, Paper prepared for the DAC Poverty Network by the Institute of Development Studies, Brighton.
• Penov, I., Georgiev G., Grigorova D. and Trendafilov V., (2012). An Integrated Model for Supporting Small Business or How to Help Disadvantaged Families to Generate Income From Own Business. Makros Printing House. Plovdiv, Bulgaria. ISBN 978-954-561-288-6 (In Bulgarian: Пенов И., Георгиев Г., Григорова Д. и Трендафилов В., (2012). Интегриран модел за подкрепа на дребния бизнес или как да помогнем на семействата в неравностойно положение да си осигурят доходи от собствена дейност. Издателство: Макрос. Пловдив, България).
• Shishkova M. (2017). Dissertation on Doctoral Thesis: The Role of Social Capital for Sustainable Rural Development. Defended at the Agricultural University – Plovdiv. (In Bulgarian: Шишкова М., (2017). Дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление, на тема: „Ролята на социалния капитал за устойчиво развитие на селските райони“. Защитена в Аграрен университет – Пловдив).
• FAO (2015). The Implications of Social Farming for Rural Poverty Reduction. Technical Workshop Final Report, Rome 2015. ISBN 978-92-5-108975-0 (Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i5148e.pdf).


 Training Fiche PPT:
106_1_new_module2_si&ee_bg.ppt