English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Како да се управува со социјалното земјоделство водејќи се според двојниот предизвик на социјалната инклузија и економската еманципација
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Како да се управува со социјалното земјоделство водејќи се според двојниот предизвик на социјалната инклузија и економската еманципација

Што е тоа социјална вклученост?Кликни за да прочитaш:  
Економско еманципирањеКликни за да прочитaш:  
ДВОЈНИОТ ПРЕДИЗВИК НА СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ И ЕКОНОМСКА ЕМАНЦИПАЦИЈАКликни за да прочитaш:  
КАКО ДА ПОСТИГНЕТЕ СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ И ЕКОНОМСКА ЕМАНЦИПАЦИЈА ПРЕКУ ОПШТЕСТВЕНО ФАРМЕРСТВО?Кликни за да прочитaш:  
ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИКликни за да прочитaш:  
ПРИСТАП ДО РЕСУРСИКликни за да прочитaш:  
ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ОД ФОНДАЦИЈА ЗА ПРИХОД НА ИЗВОРНО ЗЕМЈИШТЕ ВО БУГАРИЈАКликни за да прочитaш:  
ФОНДАЦИЈА ЗА ПРИХОД НА ИЗВОРНО ЗЕМЈИШТЕ –АЛАТКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МОДЕЛОТКликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Социјално земјодество, социјална вклученост, економско зајакнување


 Цели:

Целта на курсот е да ги презентира концептите / идејата за социјално вклучување и економско зајакнување, како и улогата на двата концепта за развој и имплементација на различни програми и проекти од областа на социјалното земјоделство. Можностите за постигнување на одржливи резултати се однесуваат на социјално и економско зајакнување на обесправените групи преку земјоделски иницијативи. Презентирани се добри практики и успешни модели од Бугарија.


 Библиографија

• Eyben, R., Kabeer, N., Cornwall, A., 2008, ‘Conceptualising Empowerment and the Implications for Pro-Poor Growth’, Paper prepared for the DAC Poverty Network by the Institute of Development Studies, Brighton.
• Penov, I., Georgiev G., Grigorova D. and Trendafilov V., (2012). An Integrated Model for Supporting Small Business or How to Help Disadvantaged Families to Generate Income From Own Business. Makros Printing House. Plovdiv, Bulgaria. ISBN 978-954-561-288-6 (In Bulgarian: Пенов И., Георгиев Г., Григорова Д. и Трендафилов В., (2012). Интегриран модел за подкрепа на дребния бизнес или как да помогнем на семействата в неравностойно положение да си осигурят доходи от собствена дейност. Издателство: Макрос. Пловдив, България).
• Shishkova M. (2017). Dissertation on Doctoral Thesis: The Role of Social Capital for Sustainable Rural Development. Defended at the Agricultural University – Plovdiv. (In Bulgarian: Шишкова М., (2017). Дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление, на тема: „Ролята на социалния капитал за устойчиво развитие на селските райони“. Защитена в Аграрен университет – Пловдив).
• FAO (2015). The Implications of Social Farming for Rural Poverty Reduction. Technical Workshop Final Report, Rome 2015. ISBN 978-92-5-108975-0 (Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i5148e.pdf). Поврзан материјал за обука: