English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Техники во проектен менаџмент. Вовед во проектен менаџмент
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Техники во проектен менаџмент. Вовед во проектен менаџмент

ЦелиКликни за да прочитaш:  
Карактеристики на проектКликни за да прочитaш:  
Врсти на проекиКликни за да прочитaш:  
Дефиниција на проект менаџментКликни за да прочитaш:  
Придобивки од проектен менаџментКликни за да прочитaш:  
Дали е проект менаџментот наука или уметност?Кликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Проектен менаџмент во социјално земјоделство


 Цели:

Управувањето со проекти е практика на иницирање, планирање, извршување, контролирање и затворање на работата на тимот за постигнување на специфични цели и исполнување на специфични критериуми за успех во определеното време. Проектот е привремен напор дизајниран да создаде уникатен производ, услуга или резултат со дефиниран почеток и крај (обично ограничен со време и често ограничен со финансии или кадровско екипирање) преземени за исполнување на единствени цели и задачи, обично за да се дојде до корисни промени или додадена вредност. Во пракса, управувањето со таквите различни производствени пристапи бара развој на различни технички вештини и стратегии за управување. Примарниот предизвик за управување со проекти е да се постигнат сите цели на проектот во рамките на зададените ограничувања. Овие информации обично се опишани во проектната документација, создадена на почетокот на процесот на развој. Примарните ограничувања се обемот, времето, квалитетот и буџетот. Вториот и поамбициозен предизвик е да се оптимизира распределбата на потребните влезови и да се применат за да се исполнат однапред дефинираните цели. Целта на проектниот менаџмент е да создаде комплетен проект кој е во согласност со целите на клиентот. Откако ќе бидат јасно утврдени целите на клиентот, тие треба да влијаат врз сите одлуки што ги носат другите луѓе вклучени во проектот - проект менаџери, дизајнери, изведувачи, подизведувачи итн. Ако целите на проектот се лошо дефинирани или премногу строго пропишани, имаат штетно влијание врз донесувањето одлуки.


 Библиографија

European Commission (2016) PM2 Project Management Methodology Guide Open Edition ,DIGIT Centre of Excellence in Project Management (CoEPM²) , pp. 147,Electronic Version http://www.fos-unm.si/media/pdf/e-knjige/project_management_methodology_guide.pdf Поврзан материјал за обука: