English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Бизнис планирање. Основи на бизнис менаџмент
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


  VIDEOSБизнис планирање. Основи на бизнис менаџмент

ЦелиКликни за да прочитaш:  
Техники на бизнис менаџирањеКликни за да прочитaш:  
Основи на бизнис менаџментКликни за да прочитaш:  
Како да направите успешен бизнис планКликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Бизнис план за социјални фарми


 Цели:

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени бизнис планови за да се добие заем од банка или друго финансирање. Бизнис плановите се алатки за донесување одлуки. Содржината и формата на бизнис планот се одредува во зависнст од целите и публиката. Бизнис плановите се прават за 1 година (краток период), 3 години (среден период) или 5 години (долг период)


 Библиографија Поврзан материјал за обука: