English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Бизнис планирање. Следење во имплементацијата на бизнис план
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


Бизнис планирање. Следење во имплементацијата на бизнис план

ЦелиКликни за да прочитaш:  
Имплементација на бизнис планКликни за да прочитaш:  
Грешки во бизнис плановитеКликни за да прочитaш:  
Корекции на бизнис плановите Кликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Бизнис план за социјални фарми


 Цели:

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени бизнис планови за да се добие заем од банка или друго финансирање. Бизнис плановите се алатки за донесување одлуки. Содржината и формата на бизнис планот се одредува во зависнст од целите и публиката. Бизнис плановите се прават за 1 година (краток период), 3 години (среден период) или 5 години (долг период)


 Библиографија

  1. Friend G, Zehle S. (2004) Guide to business planning, Profile Books Ltd, pp. 288, Electronic version http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/Guide_to_Business_Planning.pdf
  2. Walter L.M, Skousen C.J. (2009) Budgeting and decision making, Ventus Publishing ApS., pp. 124, Electronic version http://library.ku.ac.ke/wp-content/downloads/2011/08/Bookboon/Accounting/budgeting-and-decision-making.pdf
  3. Westpac Banking (2017) Business Planning: Purpose, Electronic version https://www.youtube.com/watch?v=NuFIMbGHvfQ   
  4. Young Entrepreneurs Forum (2016) How To Write a Business Plan To Start Your Own Business, Electronic version https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5OrUPvA Поврзан материјал за обука: