English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Бизнис планирање Планирање на бизнис операции
Форма за повратни информации    Пушти звук    |    Преземи содржина: / /


  VIDEOSПланирање на бизнис операции

ЦелиКликни за да прочитaш:  
Очекувани резултати од учењетоКликни за да прочитaш:  
Што е бизнис план?Кликни за да прочитaш:  
Цели за изработка на бизнис план и буџет Кликни за да прочитaш:  
Што содржи бизнис план Кликни за да прочитaш:  
Период опфатен со бизнис план Кликни за да прочитaш:  
 Клучни зборови:

Бизнис план за социјални фарми


 Цели:

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени бизнис планови за да се добие заем од банка или друго финансирање. Бизнис плановите се алатки за донесување одлуки. Содржината и формата на бизнис планот се одредува во зависнст од целите и публиката. Бизнис плановите се прават за 1 година (краток период), 3 години (среден период) или 5 години (долг период)


 Библиографија Поврзан материјал за обука: