English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   
Правосъдие
Feedback form    Възпроизвеждане на звук    |    Изтегляне на съдържание: / /


Правосъдие

Information

Наименование на програмата        Правосъдие            
УО        Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (JUST)
Заглавие        Сигурност и гражданство
Връзка към уебсайта на програмата        http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm           
Бюджет на програмата за периода 2014-2020 г.        377,60 милиона евро

Вътрешно разделение

Програмата "Правосъдие" предвижда четири приоритетни области:
        -    Съдебно сътрудничество
        -    Съдебно обучение
        -    Достъп до правосъдие
        -    Инициативи за политиките към наркотиците

 

Цели на програмата

Общата цел на програмата е да допринесе за
        по-нататъшно развитие на европейско пространство на правосъдие, основано на взаимно признаване.
        Конкретните цели на програмата "Правосъдие" са:
        - да улеснява и подпомага съдебното сътрудничество в областта на гражданското право и наказателните дела;
        - подкрепа и насърчаване на съдебното обучение, включително езиково обучение по правната терминология, за да се подобри и общата юридическа и съдебна култура;
        - улесняване на ефективния достъп до правосъдие за всички, като се насърчават и подкрепят правата на жертвите на престъпления;
        - подпомагане на инициативи в областта на политиките в областта на наркотиците (съдебно сътрудничество и предотвратяване на престъпността).

 

Финансирани действия 

Действия, финансирани по програма "Правосъдие":
        - Аналитични дейности, като например събиране на данни и
            статистика; изследователски дейности; оценки; развитие
            и публикуване на ръководства, доклади и образователни
            материали; конференции, семинари, срещи на експерти и
            конференции;
        - Обучителни дейности като обмен на персонал, конференции, семинари, обучителни мероприятия за инструктори;
        - Съвместно учене, сътрудничество, осведоменост и
            дейности за разпространение;  организиране на партньорски проверки и взаимно обучение; организиране на конференции, семинари, информационни кампании; събиране и публикуване на материали за разпространение на информация за програмата и нейните резултати; развитие, управление и поддържане на системи и инструменти, използващи информационните и комуникационните технологии (ИКТ), включително и по-нататъшно създаване на портал за европейско електронно правосъдие като инструмент за подобряване на достъпа на гражданите до правосъдие;
        - Подкрепа на държавите членки в прилагането на Европейското право и политики както и на ключови европейски участници и мрежи на европейско равнище, дори в областта на съдебното обучение; и подкрепа за изграждането на мрежи на европейско равнище между специализирани органи и структури, както и между националните, регионалните и местните власти и НПО.

 Ключови думи

Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (JUST)


 Цели:

The overall objective of the programme is to contribute to the further development of a European area of justice based on mutual recognition. The specific objectives of the Justice programme are: • facilitate and support judicial cooperation in civil and criminal matters; • support and promote judicial training, including language training on the legal terminology in order to enhance a common legal and judicial culture; • facilitate the effective access to justice for all, promoting and supporting the rights of victims of crime; • support initiatives in the field of drugs policies (judicial cooperation and crime prevention aspects).


 Description:

Програмата "Правосъдие" предвижда четири приоритетни области: - Съдебно сътрудничество - Съдебно обучение - Достъп до правосъдие - Инициативи за политиките към наркотиците Свързани материали за обучение