English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FFASST заедница

FASST има корист од директно вклучување на организации кои се активни во доменот на образованието и обуката, социо-економско јакнење. Вклучувањето на придружните партнери е од клучно значење за зголемување на влијанието и вредноста на проектот.

Придружете се на FASST заедницата